"Tylko szarlatani są pewni swojej sprawy"
(Wolter 1694-1778)
AKTUALNOŚCI

2011-01-31

 

31.12.2010. Po pięciomiesięcznym wdrożeniu ISC przekazała do eksploatacji w PGE ZEDO nową wersje Systemu Budżetowania. Wdrożona wersja eCAB’a jest w pełni zintegrowana z działającym w elektrowni systemem finansowo- księgowym MAXeBiznes. Dzięki temu uzyskano bieżący przepływ informacji o „obligo” i wykonaniu budżetów, co przyczyni się do poprawy dysponowania przez  kierowników komórek organizacyjnych dostępnymi środkami finansowymi oraz pozwoli na bieżące monitorowanie pracochłonności wykonywanych zleceń.

2010-07-30

Definiowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami ustawy PZP w przypadku dużych inwestycji energetycznych nadzorowanych  samodzielnie przez Zamawiającego wzbudza zawsze  duże kontrowersje. Firma ISC zmierzyła  się z tym tematem  w opracowania wykonanym  na rzecz PKE S.A. dot. realizacji bloku ciepłowniczego 50MWe w Bielsku Biała.


2010-03-15
15.03.2010: Projekt utworzenia Centrum Usług Wspólnych EDF Polska wszedł w fazę wdrożeniową.
 
Spółka ISC została zaproszona do współpracy przy wdrożeniu systemu BravoSolution dla Centrum Zakupów.  

2010-01-31
16.03.2009 do 31.01.2010 – Spółka ISC współpracowała z zespołami wdrożeniowymi EDF przy modelowaniu przebiegu procesów biznesowych w ramach projektu Centrum Usług Wspólnych (CUW EDF POLSKA). Naszym zadaniem było dopracowanie szczegółów  w zakresie przebiegu procesów  biznesowych i strategii zatwierdzeń dla  poszczególnych spółek z uwzględnieniem określonej roli i odpowiedzialności CUW EDF POLSKA   w obszarze zakupów i finansów oraz zweryfikowanie wzajemnej spójności tych  procesów z uwzględnieniem nowych procesów zarządzania majątkiem (remonty i inwestycje).
 
Do zadań powierzonych ISC należało:
Opracowanie koncepcji nowego obiegu informacji („workflow” oraz zakres informacji przesyłanej pocztą elektroniczną) pomiędzy spółkami a centralą w zakresie dokumentów w 11 kluczowych procesach finansowych.
 
Wsparcie w dostosowaniu przyszłych procesów zakupowych opracowanych przez zespół projektowy Zakupy i Logistyka do systemów IT w zakresie planowania zakupów, strategii akceptacji, procesów wyboru dostawców, zarządzania umowami i danymi podstawowymi dostawców,
Dostosowanie przyszłych procesów zarządzania gospodarką remontową opracowanych przez zespół projektowy Inżynieria do systemów IT w zakresie planowania remontów i inwestycji, realizacji remontów, serwisów, zarządzania majątkiem remontowym i rozliczania remontów oraz integracja procesów remontowych z pozostałymi obszarami. 

2009-02-10
10.02.2009: PKE S.A wybrało firmę NETIA S.A. na dostawcę usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych sieci WAN typu E1 o przepustowosci 2 Mbit/s. 
 

Wyboru dokonano w przetargu nieograniczonym w oparciu o Prawo zamówień publicznych. Biegłym w pracach Komisji Przetargowej była firma ISC.  


2008-10-21
21.10.2008 - kolejna Spółka w Grupie EDF Polska rozpoczyna przetarg na wdrożenie systemu SAP    
 
Zarząd Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A. podjął decyzje o rozpoczęciu postępowania przetargowego w zakresie wyboru wykonawcy wdrożenia zintegrowanego systemu informacyjnego. Decyzję tę poprzedzało mapowanie procesów Elektrociepłowni wykonane przez konsorcjum firm ISC i IDS Scheer oraz opracowanie przez ISC studium wykonalności projektu. System ZSI ma być zrealizowany w oprogramowaniu SAP. Tym samym ECZG jako ósma spółka grupy EDF PL dołącza do grona firm wykorzystujących SAP do wsparcia procesów zarządczych. Zakres wdrożenia odbiega od pozostałych spółek. Wdrożenie będzie przebiegało etapowo i rozpocznie się od wsparcia procesów zarządzania zasobami ludzkimi (HR) oraz procesów sprzedaży.
 
Przetarg prowadzony jest w oparciu o procedurę wewnętrzna przyjętą uchwała Zarządu. Przygotowanie przetargu, opracowanie SIWZ oraz rolę doradcy Komisji Przetargowej powierzono firmie ISC. 

2008-08-31
31.08.2008 - SAP w Elektrowni Rybnik S.A.
 
Elektrownia Rybnik S.A. zakończyła formalnie wdrożenie (ISC nadzorowało) systemu SAP i serwis powdrożeniowy. ZSI wdrażało Konsorcjum Siemens /Prokom.
 
Konsorcjum Siemens Sp. z o.o. i Prokom Software S.A. w Elektrowni Rybnik S.A. oficjalnie zamknęło wdrożenie zintegrowanego systemu informacyjnego (ZSI) opartego o oprogramowanie SAP Business Suite.

Zakres wsparcia przez ZSI procesów zarządczych ERSA jest bardzo szeroki. SAP pomaga m.in. w zarządzaniu finansami, sterowaniu płynnością finansową, kontrolingu i planowaniu, gospodarce remontowej i magazynowej, procesach logistycznych, procesach sprzedaży i handlu oraz procesach zarządzania strategicznego. ZSI wyeliminował "papierowy" obieg dokumentów. Mechanizmy workflow wykorzystano m.in. do zatwierdzania planów, zapotrzebowań, zamówień, wystawiania delegacji. Nad przebiegiem całości wdrożenia czuwało ISC, prowadząc nadzór formalny (umowa w sprawie zamówienia publicznego), merytoryczny i jakościowy prac wykonywanych zarówno przez Wykonawców jak i Elektrownię. 


2008-06-16
16.06.2008 - mapy procesów biznesowych Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A.
 
Po 4 miesiącach intensywnych prac zakończono mapowanie procesów Elektrociepłowni Zielona Góra. Mapy obejmują wszystkie procesy biznesowe przebiegające w Elektrociepłowni: zarządzanie finansami, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarkę remontowa, procesy logistyczne, procesy sprzedaży, procesy organizacyjne oraz zarządzanie strategiczne. Mapy te zostały opracowane przez ISC w konsorcjum z IDS Scheer. Jako narzędzie do graficznego przedstawienia procesów wykorzystano oprogramowanie ARIS firmy IDS Scheer.

2007-12-15

ISC zakończyło badanie synergii w obszarze zakupów w Grupie EDF Polska i zaproponowało organizację Centrum Zakupów. Projekt ma na celu zwiększenie potencjału zakupowego grupy. Prace podzielono na dwa etapy. Efektami prac w każdym z etapów były raporty:

Część I: RAPORT: analiza stopnia wykorzystania potencjału zakupów przez Grupę EDF Polska
Część II: STRATEGIA: rekomendacje działań w poszczególnych grupach asortymentowych, mających na celu zwiększenie wykorzystania potencjału zakupów (wraz z szacowaniem potencjału korzyści i proponowanym harmonogramem wdrożenia).