"Tylko szarlatani są pewni swojej sprawy"
(Wolter 1694-1778)
System budżetowania

Budżetowanie - eCAB 
 
Prezentujemy najnowszą odsłonę systemu wspierającego kontroling i budżetowanie w przedsiębiorstwach - system eCAB.
 
W rozwiązaniu tym, opartym o najnowsze technologie informatyczne, zawarte jest całe doświadczenie ISC wyniesione z wdrożeń dotychczasowego systemu CAB. 
 
Położyliśmy duży nacisk na to, aby eCAB był w maksymalnym stopniu podatny na integrację z innymi systemami istniejącymi u Klienta, a będącymi źródłem informacji o wykonaniu budżetów. 
Sam eCAB stanowi łatwo dostępne źródło danych dla popularnych systemów hurtowni danych. System współpracuje także z serwerami integrującymi np. MQ-Series. 

Budżetowanie w eCAB w skrócie:
 
 • Możliwość dowolnego zdefiniowania przedmiotu i podmiotu budżetowania. 
 • Definiowalna struktura podległości i agregacji budżetów pozwala elastycznie dopasować się do specyficznych potrzeb klienta.
 • Nieograniczona ilość definiowalnych przekrojów planu, wykonania oraz "obligo" daje szczegółowy obraz budżetów na dowolnym poziomie struktury. 
 • Porównanie planów generowanych "od dołu" z narzuconymi limitami.
 • Śledzenie wykonania na podstawie szczegółów ze zdefiniowanych procedur importowych
 • Możliwość korygowania budżetów i śledzenia korekt
 • Możliwość kontrolowania wykonania budżetu na poziomie faktycznie poniesionych kosztów i przychodów oraz zaangażowania środków
Dwa sposoby generowania raportów.
 • drukowanie zawartości przeglądów 
          lub
 • przygotowywane/(modyfikowane istniejące) przez  użytkowników XML-owe szablony bardziej   skomplikowanych zestawień.
Wielojęzyczność: 
Możliwość jednoczesnej pracy w różnych językach, wybór języka dokonywany jest przez użytkownika. Zmiana języka może dotyczyć zarówno interfejsu jak i danych systemu.
 
eCAB posiada następujące grupy funkcji wspierania procesu budżetowania w zakresie prac planistycznych:
 
 • automatyczne tworzenie dokumentów planistycznych (kart budżetowych)
 • możliwość tworzenia wielu wariantów tego samego budżetu
 • jednorodny, spójny sposób wprowadzania danych dla każdej jednostki budżetowej
 • zapewnienie archiwizacji wszystkich danych
 • zapewnienie dostępu do danych według uprawnień
Podczas kontroli wykonania budżetu eCAB zapewnia:
 
 • automatyczne zbieranie danych o wykonaniu budżetów na arkusze wykonania poprzez importy danych z systemów ewidencyjnych działających w przedsiębiorstwie (FK, Środki Trwałe, Płace, GM itp.)
 • zapewnienie monitoringu przychodów i kosztów (ewentualnie: wpływów i wydatków) oraz zakresu rzeczowego z funkcją "drill-down", tj. zejścia do pojedynczych dokumentów
 • możliwość automatycznego rozliczania przychodów wewnętrznych i kosztów pomiędzy jednostkami
 • automatyczne tworzenie dokumentów (sprawozdania i raporty) z wykonania
 • automatyczne sporządzanie podstawowych i wielopoziomowych analiz odchyleń z możliwością ustawiania sygnalizacji dla każdego poziomu hierarchii budżetowej
Korzyści dodatkowe wynikające z użytkowania eCAB:
 
Wsparcie planowania rocznej działalności
 
Budżetowanie w ujęciu rocznym rozwija i uściśla plany krótkookresowe i długookresowe. Budżetowanie daje gwarancję, że menedżerowie będą planować przyszłą działalność i rozważać możliwość przeciwstawiania się zmiennym i niekorzystnym zmianom w otoczeniu jednostki. Budżetowanie zachęca do antycypowania problemów, zanim one wystąpią. Takie postępowanie minimalizuje działania, powodując przyjmowanie za podstawę działania rozsądnej oceny sytuacji. Ponadto budżety umożliwiają ocenę realizacji planów i ich realności.
 
Koordynacja i harmonizacja działań poszczególnych części organizacji
 
Często cele i działania poszczególnych komórek mogą być ze sobą sprzeczne. W związku z tym konieczne staje się skoordynowanie działań różnych części organizacji. Harmonizacja tych działań możliwa jest dzięki budżetowaniu. Budżety cząstkowe są łączone w celu stworzenia budżetu całej jednostki. Są one analizowane pod kątem spójności i możliwości realizacji wspólnego celu jednostki. Dzięki temu możliwe jest niwelowanie różnic i sprzeczności między budżetami różnych komórek, zapewnienie kontroli wzajemnych powiązań i rozwiązywanie ewentualnych konfliktów.
 
Komunikowanie zamierzeń kierownikom różnych centrów
 
Podstawą efektywnej działalności złożonej organizacyjnie jednostki jest zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji. Konieczne jest istnienie kanałów informacyjnych, które umożliwią poinformowanie kierowników wszystkich komórek o celach organizacji jako całości oraz o istniejących ograniczeniach. Powinna być możliwie dobrze znana rola, jaką spełniają poszczególne komórki na drodze do osiągnięcia celu całego podmiotu. Budżety umożliwiają ścisłemu kierownictwu precyzyjne komunikowanie swoich zamierzeń podległym szczeblom zarządzania. W komunikowaniu największą rolę pełni sam proces sporządzania budżetów.
 
Motywowanie menedżerów do działań zapewniających osiąganie celów organizacji
 
Budżet stanowi bardzo ważne narzędzie służące motywowaniu kadry menedżerskiej i sterowaniu jej zachowaniami. Podobnie jak w przypadku funkcji komunikacyjnej, największą rolę odgrywa proces ustalania budżetów. Motywujący charakter budżetowania wynika z tego, że w jego przygotowaniu partycypują wszystkie szczeble zarządzania w jednostce. Budżety takie wywołują dążenie do realizacji w przeciwieństwie do budżetów pochodzących "z góry", które mogą oddziaływać negatywnie.
 
Sterowanie działalnością podmiotu
 
Kontrola umożliwia porównanie rzeczywistych wielkości z planowanymi, co pozwala na wskazanie istotnych różnic i zwrócenie na nie większej uwagi. Wyniki kontroli powinny być analizowane w celu wykrycia przyczyn ich wystąpienia i identyfikacji czynników, które je powodują.
 
Pomoc w ocenie pracy menedżerów
 
Osiągnięcia pracowników, mogą być mierzone stopniem wypełnienia budżetu. Często stanowi to podstawę lub jeden z elementów wpływających na nagradzanie pracowników - system premiowania. Budżety ułatwiają też samoocenę menedżerów.
 
Technologia 
 
Dzięki wykorzystaniu technologii Java, system może pracować na dowolnej platformie wspierającej tą technologie. 
 
Wydajna trójwarstwowa architektura. 
 
Możliwość wyboru dowolnej relacyjnej baza danych (MS SQL Server, Oracle, Sybase, MySQL,...) daje dużą skalowalność aplikacji (dowolna ilość jednoczesnych stanowisk). 
 
Możliwość dostępu przez internet pozwala on-line pracować na budżetach firmom posiadającym rozproszone oddziały.

Definiowalność interfejsu użytkownika daje możliwość dostosowywania systemu do indywidualnych potrzeb operatorów.