"Tylko szarlatani są pewni swojej sprawy"
(Wolter 1694-1778)
Pomoc w wyborze systemu informatycznego

ISC posiada wieloletnie doświadczenie w procesie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór dostawcy i wdrożenia ZSI, zarówno w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych, jak i w oparciu o procedury wewnętrzne, jeśli przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do stosowania wym. ustawy.

Standardowo pomoc ISC przebiega w trzech kategoriach działań:
1. Sformułowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na ZSI, najlepiej na bazie opisanych procesów przedsiębiorstwa i asyście w trakcie postępowania związanego z wyborem.
Standardowo taka Specyfikacja zawiera

          część formalno-prawną
          wzory umów
          wymagania merytoryczno-techniczne


2. Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu przetargu zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub regulaminu wewnętrznego, w tym obsługa ewentualnych protestów i odwołań.
Standardowo na zakres prac w tej fazie składa się:

 • opracowanie i pilnowanie harmonogramu przetargu
 • udział w pracach Komisji jako biegły
 • redagowanie odpowiedzi na zapytania Oferentów w trakcie przetargu
 • opracowanie przykładu na bazie procesów Przedsiębiorstwa dla prezentacji oferowanych systemów (ew. wytycznych do prezentacji systemów)
 • przygotowanie arkuszy ocen prezentacji
 • pomoc w rozstrzyganiu ewentualnych protestów, redagowanie odpowiedzi na proces
 • pomoc w przygotowaniu i ewentualnym redagowaniu materiałów do arbitrażu i odwołań
 • analiza formalno-prawna składanych dokumentów (w etapie dopuszczenia i złożonych ofert)
 • bieżące doradztwo Komisji Przetargowej i reagowanie na występujące problemy
  pomoc w redagowaniu niezbędnych pism do oferentów i dokumentów przetargowych
 • ewentualne szczegółowe rokowania zapisów umowy z wybranym oferentem


3.    Analiza i ocena złożonych ofert
        Standardowo na zakres prac w tej fazie działań składa się:

- analiza formalno-prawna złożonych ofert

- analiza spełnienia w ofertach wymagań SIWZ, celem ewentualnego odrzucenia ofert ocena porównawcza ofert pod katem:

 • formalno-prawnym (stopień spełnienia wzorców umów, zakres odpowiedzialności oferenta)
 • ekonomicznym (różne przekroje oferowanych warunków cenowych, zakres świadczonych usług do ceny, analiza kosztowa ofert w kolejnych latach)
 • merytorycznym (stopień spełnienia i deklaracji spełnienia wymagań merytoryczno-technicznych)
 • zebranie i analiza oceny prezentacji
 • własna ocena punktowa konsultanta wg przyjętych kryteriów SIWZ
 • propozycja własna konsultanta najkorzystniejszej oferty w rozumieniu Prawo ZP z uzasadnieniem