"Tylko szarlatani są pewni swojej sprawy"
(Wolter 1694-1778)
Zarządzanie procesami biznesowymi

Systemy zarządzania jakością, wdrażanie i rozwój zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP, rachunek, analiza i zarządzanie kosztami działań (ABC/ABM) czy systemy wspomagające obszary zarządzania strategicznego (Strategiczna Karta Wyników) to tylko niektóre z nowoczesnych technik wspierających zarządzanie. 

Szczegółowa znajomość własnego biznesu, identyfikacja i zapewnienie przepływu informacji, organizacja i wykorzystywanie dostępnych zasobów organizacji to kluczowe czynniki sukcesu przy wdrożeniu tego typu przedsięwzięć.

W większości wypadków skuteczne wdrożenie podobnych przedsięwzięć wymaga precyzyjnych informacji brzegowych obszaru objętego wdrożeniem (wymagania i zakres) oraz informacji opisujących działania wewnątrz takiego obszaru. Informacje te nożna sklasyfikować następująco:

 • zakres i wymagania biznesowe wdrażanego rozwiązania
 • określenie danych i informacji zasilających i wynikowych
 • zakres wykorzystania istniejących zasobów informatycznych
 • punkty styku i wymiany informacji z innymi obszarami
 • oczekiwania klientów zewnętrznych i wewnętrznych dla wdrażanych rozwiązań
 • zaspokojenie sfery organizacyjnej i informatycznej
 • a to oznacza koncentrację na procesach biznesowych.

Rola procesów w organizacji

Orientacja na procesy stanowi podstawę dla wszelkich inicjatyw zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach, w których organizacja i zakres realizowanych projektów wewnętrznych mają charakter bardzo dynamiczny. Dlatego też znajomość i dokumentacja procesów biznesowych zapewnia:

 • dysponowanie kompleksową wiedzą o zachodzących w firmie relacjach organizacyjnych
 • zaspokojenie potrzeb informacyjnych różnych grup interesariuszy wewnątrz firmy
 • opracowanie podstaw dla projektów biznesowych i informatycznych
 • zdefiniowanie generowania wartości dla klienta zewnętrznego i wewnętrznego
 • podnoszenie efektywności i doskonalenia przedsiębiorstwa

Powyższe cechy podejścia procesowego w pełni odpowiadają wymaganiom i wskazują na znaczący stopień uniwersalności i możliwości wielokrotnego wykorzystania dokumentacji procesowej w zależności od zdefiniowanych potrzeb biznesowych.

Poza aspektem organizacyjnym, należy również podkreślić znaczenie procesów jako elementu integracyjnego firmy. W tym zakresie jest to niezwykle istotne dla firm wielozakładowych czy innych o złożonych systemach organizacyjnych.

ISC oferuje współpracę przy opisywaniu i optymalizacji procesów biznesowych zostawiając klientowi swobodę w wyborze narzędzia do takiego opisu (ARIS, MS Visio, itp.)