"Tylko szarlatani są pewni swojej sprawy"
(Wolter 1694-1778)
Nadzór nad wdrożeniem systemów IT

Realizacja prac kontrolnych nad prawidłowością przebiegu wdrożenia systemu informatycznego jest zazwyczaj realizowana w formie kontroli wewnętrznej zespołów wdrożeniowych. Jednak ilość projektów kończących się fiaskiem lub przekraczających założone terminy i/lub budżety jest tak znacząca, że tego typu kontrole są wyraźnie niewystarczające. Praktyka pokazała, że wprowadzenie, niezależnego od przedsiębiorstwa i firmy wdrażającej (nieraz również w stosunku d0o firmy udzielającej licencji na ZSI), ciała do weryfikacji postępów wdrożenia (np. Zespołu jakości) znacznie zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu. Ważne jest przy tym, aby ów Zespół jakości był nie tylko audytorem formalnym, lecz także posiadał wiedzę merytoryczną o przedmiocie wdrożenia na tyle głęboką, aby móc wesprzeć krytycznie i twórczo tworzone koncepcje rozwiązań.

ISC jest przygotowane do pełnienia roli Zewnętrznego Zespołu Jakości (ZZJ) dla nadzorowania projektu informatycznego. ISC posiada niezbędne doświadczenie i  wiedzę merytoryczną w tym zakresie

Referencyjne przypadki powołania przez Przedsiębiorstwo odrębnego ciała - Gremium Jakości, dedykowanego czuwaniu i kontroli nad procesem wdrażania Zintegrowanego Systemu Informatycznego potwierdzają tezę o znaczącym pozytywnym wpływie Gremium Jakości na proces tego wdrożenia.

ISC jako ZZJ postrzega swoje zadania kontroli jakości poprzez:

 • kontrolę i wnioskowanie korekty realizacji założeń projektu funkcjonalnego wdrożenia
 • kontrolę i wnioskowanie korekty stosowanych procedur wdrożeniowych
 • dbałość o prawidłowe sformalizowanie zdarzeń i procesów wdrożeniowych
 • kontrolę przestrzegania harmonogramów i budżetów prac wdrożeniowych,
 • kontrolę przestrzegania harmonogramów i budżetów prac szkoleniowych 

Do zakresu działań ZZJ powinno należeć również:

 • uczestnictwo w spotkaniach Kierowników Projektu z kierownikami Zespołów Wdrożeniowych
 • przeprowadzenie audytów i przeglądów prac Zespołów Wdrożeniowych
 • opiniowanie formalne i merytoryczne dokumentów powstających w procesie wdrożenia (takich jak koncepcje, instrukcje, dokumentacja powykonawcza, projekty zarządzeń, uchwał itp.) 
 • przeprowadzanie ankiet u użytkowników końcowych dot. jakości szkoleń czy stopnia przygotowania do eksploatacji ZSI
 • cykliczne składanie raportów Komitetowi Sterującemu projektu 

Działania w ramach ZZJ ISC opiera na opracowanym przez swoich konsultantów dokumencie "Plan Kontroli Jakości (PKJ) projektu", w którym zostają wyszczególnione sposoby postępowania, środki i kolejność realizacji działań kontrolnych w nadzorowanym projekcie informatycznym. 

Celem tego Planu jest opisanie takich mechanizmów kontrolnych, aby zapewniały uzyskanie i zapewnienie wysokiego poziomu wiarygodności, że proces wdrożenia ZSI będzie przebiegał sprawnie i terminowo, nie wykraczając poza ustalony budżet projektu. Plan obejmuje definicję proces kontroli, formy audytów i ich harmonogram. 

Przedstawione w Planie rozwiązania zapewniają także skuteczną współpracę partnerów przedsięwzięcia w "trójkącie" Przedsiębiorstwo - Firma wdrażająca - ISC.

Plan Kontroli Jakości (PKJ) zawiera m.in. następujące informacje:

 • Zakres i sposób prowadzenia kontroli formalnej 
 • Zakres kontroli merytorycznej (np. metoda QFD do badania koncepcji biznesowej procesów implementowanych w ZSI) 
 • Charakterystykę kontroli kosztowej 
 • Analizę ryzyka