"Tylko szarlatani są pewni swojej sprawy"
(Wolter 1694-1778)
Zamówienia publiczne

ISC świadczy pomoc doradczą w zakresie stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy zamówieniach sektorowych.
Pomoc ta polega na:

1. Asyście formalnej, technicznej i prawnej w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargu w trybie wymogów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym pomoc w przygotowaniu dokumentacji formalnej i opracowaniu SIWZ.

2. Projektowaniu procedury tworzenia planu zamówień publicznych.

3. Szczegółowym dostosowaniu procedur zamówień publicznych do specyfiki Przedsiębiorstwa w zakresie zakupów dostaw, usług i robót budowlanych wg ustawy.
Udział we wdrożeniu tych procedur.

  • Przegląd i weryfikacja, pod kątem spójności procesów, wszystkich dokumentów (zarządzeń, regulaminów) stosowanych przez Przedsiębiorstwo a związanych z procedurami ustawy o zamówieniach publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz zawieraniem umów,
  • Opracowanie w jednolitej formie wszystkich procedur wyboru wykonawców (wewnętrznych oraz zgodnych z ZP) w ujęciu wyboru trybu, zasad postępowania, roli i odpowiedzialności poszczególnych jednostek organizacyjnych, wykonywanych czynności "krok po kroku", w zależności od kwot i przedmiotu zakupu.
  • Szkolenia i warsztaty z zakresu ustalonych procedur

4. Opracowania dokumentów regulujących procesy wyboru wykonawców w Przedsiębiorstwie:

  • Opracowanie Regulaminu Komisji Przetargowych.
  • Opracowanie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.
  • Opracowanie wzorów dokumentów i formularzy występujących w procesach wyboru wykonawcy/wykonawcy zarówno dla procedur zgodnych z ZP, jak i procedur nie objętych wymogami ustawy
  • Opracowanie wytycznych (wzorców) do części formalno-prawnych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla wskazanych procedur wyboru wykonawców

ISC dysponuje szerokim doświadczeniem związanym z pomocą w procesach zamówień publicznych.