"Tylko szarlatani są pewni swojej sprawy"
(Wolter 1694-1778)
Doradztwo w postępowaniach przetargowych

ISC posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu przetargów, zarówno w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych, jak i w oparciu o procedury wewnętrzne,.

Standardowo pomoc ISC przebiega w trzech kategoriach działań:

1. Sformułowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odpowiedniej dla wybranego trybu postępowania, we współpracy ze specjalistami merytorycznymi,.

Standardowo taka Specyfikacja zawiera:

 • część formalno-prawną
 • wzory umów
 • wymagania merytoryczno-techniczne

2. Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu przetargu zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub regulaminem wewnętrznym, w tym obsługa ewentualnych protestów i odwołań. 

Standardowo zakres prac w tej fazie jest następujący:

 • opracowanie i monitorowanie harmonogramu przetargu 
 • udział w pracach Komisji  w charakterze biegłego
 • redagowanie odpowiedzi na zapytania Oferentów w trakcie przetargu 
 • pomoc w przygotowaniu i ewentualnym redagowaniu materiałów do arbitrażu i odwołań 
 • analiza formalno-prawna składanych dokumentów ( na etapie dopuszczenia i złożonych ofert) 
 • bieżące doradztwo dla Komisji Przetargowej i reagowanie na występujące problemy 
 • pomoc w redagowaniu niezbędnych pism do oferentów i dokumentów przetargowych 
 • ewentualne szczegółowe  negocjacje dotyczące zapisów umowy z wybranym oferentem 

3.    Analiza i ocena złożonych ofer

        Standardowo na zakres prac w tej fazie działań składa się:

 • analiza formalno-prawna złożonych ofert 
 • analiza ofert pod kątem spełnienia wymagań zawartych w SIWZ 
 • ocena porównawcza ofert pod kątem: 

- formalno-prawnym (stopień spełnienia wymagań wynikających z wzorca, zakres odpowiedzialności oferenta) 

- ekonomicznym (różne przekroje oferowanych warunków cenowych, zakres świadczonych usług w stosunku do ceny, analiza kosztowa ofert w kolejnych latach) 

- merytorycznym (stopień spełnienia i deklaracji spełnienia wymagań merytoryczno-technicznych) 

- własna ocena punktowa konsultanta wg przyjętych kryteriów SIWZ

 • propozycja własna konsultanta wyboru najkorzystniejszej oferty (w rozumieniu Prawo ZP) z uzasadnieniem.