"Tylko szarlatani są pewni swojej sprawy"
(Wolter 1694-1778)
KLIENCI

Zespół Elektrowni PAK S.A.

 

1.Świadczenie usług doradczych w zakresie pomocy przy wyborze i wdrażaniu zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.

Zakres prac obejmował:

 • Udział w procesie wyboru dostawcy zintegrowanego systemu klasy ERP,
 • Udział w procesie wdrażania, wybranego rozwiązania, poprzez realizowanie polityki zapewniania jakości projektu w ramach Gremium Jakości.

termin realizacji: 9.06.2001 - 30.09.2003

2. Asysta formalna, techniczna i prawna w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargów w trybie wymogów Ustawy o Zamówieniach Publicznych, w tym pomoc w przygotowaniu dokumentacji formalnej i weryfikacja SIWZ :

 • Instalacja Odsiarczania spalin
 • Instalacja odprowadzania i magazynowania  gipsu oraz produktów ubocznych z  IOS

3. Projektowanie procedury tworzenia planu zamówień publicznych na 2003 i lata następne.

4..  Szczegółowe dostosowanie procedur zamówień publicznych do specyfiki Elektrowni w zakresie zakupów dostaw, usług i robót budowlanych wg ustawy.
Udział we wdrożeniu tych procedur.

 • Przegląd i weryfikacja, pod kątem spójności procesów, wszystkich dokumentów (zarządzeń, regulaminów) stosowanych przez Elektrownię a związanych z procedurami Ustawy o zamówieniach publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz z zawieraniem umów,
 • Opracowanie w jednolitej formie wszystkich procedur wyboru wykonawców (wewnętrznych oraz zgodnych z ZP) w ujęciu wyboru trybu, zasad postępowania, roli i odpowiedzialności poszczególnych jednostek organizacyjnych, wykonywanych czynności „krok po kroku”, w zależności od kwot i przedmiotu zakupu,
 • Szkolenia i warsztaty z zakresu ustalonych procedur.

termin realizacji: 04.05.2002 - 05.07.2004

5. Opracowanie dokumentów regulujących procesy wyboru dostawców w elektrowni:

 • Opracowanie Regulaminu Komisji Przetargowych,
 • Opracowanie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych,
 • Opracowanie wzorów dokumentów i formularzy występujących w procesach wyboru wykonawcy zarówno dla procedur zgodnych z ZP, jak i procedur nie objętych wymogami ustawy,
 • Opracowanie wytycznych (wzorców) do części formalno-prawnych SIWZ dla wskazanych procedur wyboru wykonawców.

6. Opracowanie instrukcji zakupu i sprzedaży  nieruchomości
 


REFERENCJE