"Tylko szarlatani są pewni swojej sprawy"
(Wolter 1694-1778)
KLIENCI

PGE Elektrownia Bełchatów S.A.

1. Procedury i system obsługi wyboru dostawców oraz Centralny Rejestr Umów.
2. Informatyzacja procesów zamówień publicznych.

termin realizacji: 15.03.2003 - 31.03.2003

3.Szczegółowe dostosowanie procedur (najpierw ustawę o ZP, potem ustawę PZP) zamówień publicznych do specyfiki elektrowni w zakresie zakupów dostaw, usług i robót budowlanych wg ustawy. Udział we wdrożeniu tych procedur.

  • Przegląd i weryfikacja, pod kątem spójności procesów, wszystkich dokumentów (zarządzeń, regulaminów) stosowanych przez Elektrownię a związanych z procedurami Ustawy o zamówieniach publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz z zawieraniem umów,
  • Opracowanie w jednolitej formie wszystkich procedur wyboru wykonawców (wewnętrznych oraz zgodnych z ZP) w ujęciu wyboru trybu, zasad postępowania, roli i odpowiedzialności poszczególnych jednostek organizacyjnych, wykonywanych czynności „krok po kroku”, w zależności od kwot i przedmiotu zakupu.
  • Szkolenia i warsztaty z zakresu ustalonych procedur.

termin realizacji: 12.05.2003-11.08.2003

4. Opracowanie dokumentów regulujących procesy wyboru dostawców w Elektrowni:

  • Opracowanie Regulaminu Komisji Przetargowych,
  • Opracowanie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych,
  • Opracowanie wzorów dokumentów i formularzy występujących w procesach wyboru wykonawcy zarówno dla procedur zgodnych z ZP, jak i procedur nie objętych wymogami ustawy,
  • Opracowanie wytycznych (wzorców) do części formalno-prawnych SIWZ dla wskazanych procedur wyboru wykonawców.

termin realizacji: 02. 03.2004  - 15.07.2004

5. Wdrożenie autorskiego systemu informatycznego ZP.


REFERENCJE