"Tylko szarlatani są pewni swojej sprawy"
(Wolter 1694-1778)
KLIENCI

PGE Elektrownia Opole S.A.

1.Szczegółowe dostosowanie procedur zamówień publicznych do specyfiki Elektrowni w zakresie zakupów dostaw, usług i robót budowlanych wg ustawy.
Udział we wdrożeniu tych procedur.
Zakres prac:

 • Przegląd i weryfikacja, pod kątem spójności procesów, wszystkich dokumentów (zarządzeń, regulaminów) stosowanych przez Elektrownię a związanych z procedurami Ustawy o zamówieniach publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz z zawieraniem umów,
 • Opracowanie w jednolitej formie wszystkich procedur wyboru wykonawców (wewnętrznych oraz zgodnych z PZP) w ujęciu wyboru trybu, zasad postępowania, roli i odpowiedzialności poszczególnych jednostek organizacyjnych, wykonywanych czynności „krok po kroku”, w zależności od kwot i przedmiotu zakupu,
 • Szkolenia i warsztaty z zakresu ustalonych procedur.

termin realizacji: 18.05.2004 - 15.09.2004

2. Opracowanie dokumentów regulujących procesy wyboru dostawców w Elektrowni:

 • Opracowanie Regulaminu Komisji Przetargowych,
 • Opracowanie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych,
 • Opracowanie Instrukcji Zakupów (w tym planowania zakupów).
 • Opracowanie wytycznych dla definiowania przedmiotu zamówienia w aspekcie technologicznym.

3. Analiza i opracowanie procedur zarządzania gospodarką magazynową i procesami zakupów
Analizę stanu obecnego:

 • analiza i ocena wielkości zapasów na magazynach,
 • analiza procesów magazynowych,
 • analiza zasad zgłaszania potrzeb z wydziałów,
 • analiza procedur postępowania przy wyborze dostawców i wykonawców,

4. Racjonalizację procedur  zarządzania poprzez określenie wymagań względem gospodarki magazynowej   i procesów logistycznych uwzględniających zasadę:  koszty-korzyści:
w zakresie gospodarki magazynowej:

 • opracowanie struktury zapasów,
 • podział zapasów na grupy,
 • kryteria i sposób ustalania wysokości zapasów,
 • propozycje zmian w zakresie procesów magazynowych,w zakresie procesów logistycznych
 • zasady zgłaszania potrzeb bieżących i rocznych,
 • opracowanie procedur wyboru dostawców oraz kryteriów ocen,
 • zasady zawierania umów,
 • sposób pracy wydziału zaopatrzenia.

termin realizacji: 1.03.2003 - 30.09.2003

5.Świadczenie usług konsultingowych oraz obsługa prawna związana z zawieraniem umowy na zintegrowany system informatyczny. Zakres prac obejmował:

 • Analizę i opracowanie wymagań funkcjonalnych dla systemu informatycznego w następujących obszarach: controlling, inwestycje, remonty, gospodarka magazynowa, umowy, zarządzanie dokumentacją, kadry i płace, finanse i księgowość, środki trwałe, analizy finansowe, skarbnik, planowanie produkcji i kosztów zmiennych,
 • Opracowanie ostatecznego brzmienia aneksów merytorycznych do umowy,
 • Opiniowanie umowy,
 • Przygotowanie alternatywnych projektów umów,
 • Bieżąca analiza wersji umów uzgadnianych w procesie negocjacji.

termin realizacji: 18.07.2000 - 15.09.2000


REFERENCJE